Olimpiada bez granic

You are currently viewing Olimpiada bez granic
Olimpiada bez granic- plakat wydarzenia

Wraz ze Śremskim Sportem sp. z o.o. zapraszamy na pierwszą w Śremie olimpiadę dla dzieci z niepełnosprawnościami: „Olimpiadę bez granic”. Partnerem wydarzenia jest stowarzyszenie Runner’s Power Śrem. Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat, które mogą uczestniczyć w rywalizacji samodzielnie lub z opiekunem. Konkurencje będą urozmaicone i dostosowane dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Każdy z niepełnoletnich uczestników otrzyma medal i dyplom uznania a organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i niespodzianki. Rejestracja uczestników poprzez formularz dostępny tutaj.

Regulamin wydarzenia „Olimpiada bez granic”

(olimpiada dla dzieci z niepełnosprawnościami, dalej: Olimpiada)

§1. Cel olimpiady

Integracja uczestników oraz wzmocnienie w nich przekonania, że niepełnosprawność nie wyklucza z udziału w życiu społecznym, sportowym i kulturalnym.

§2. Termin i miejsce

Olimpiada odbędzie się w dniu 10.04.2022 w godzinach: 11:00-14:00 w obiekcie Śremskiego Sportu przy ul. Staszica 1A.

§3. Organizatorzy

Organizatorami Olimpiady są: stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie i Śremski Sport sp. z o.o., Partnerem: stowarzyszenie Runner’s Power w Śremie.

§4. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Olimpiady są dzieci z niepełnosprawnościami w wieku: 3-12 lat. Dopuszcza się udział pełnoletniego opiekuna w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie uczestniczyć w Olimpiadzie.
 2. Uczestnicy zgłaszani są do udziału w jednej z dwóch kategorii:
 3. kategoria I- dzieci mogące brać udział samodzielnie
 4. kategoria II- dzieci wymagające udziału jednego z rodziców (opiekunów)
 5. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka.
 6. Maksymalna ilość uczestników: 50 osób
 7. Udział w Olimpiadzie możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach organizatorów (www.pomocnadlonsrem.orgwww.sremskisport.pl) oraz w dedykowanym wydarzeniu opublikowanym na ich stronach facebookowych. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy, wybór kategorii (I lub II).
 8. Termin przyjmowania zapisów: od 14.03 do 07.04.2022
 9. Udział osób niezapisanych jest możliwy, jednak nie mają one zagwarantowanego pakietu finishera i medalu.
 10. Organizator zaprasza uczestników do wzięcia udziału w 6 indywidualnych konkurencjach. Każdy z uczestników może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji. W żadnej z nich nie będzie prowadzona klasyfikacja. Każdy z niepełnoletnich uczestników otrzymuje medal i pakiet finishera.
 11. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
 2. Wszyscy uczestnicy wydarzenia objęci są ubezpieczeniem z tytułu NNW do kwoty 5 tys. zł.
 3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich utraty przez uczestnika.
 4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w materiałach i relacjach z wydarzenia zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 5. Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych

 1. Administratorem danych jest:

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie, ul. Owocowa 7, 63-100 Psarskie

Numer telefonu: +48 730 053 715

 • Celem pozyskiwania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie ,,Olimpiady Bez granic” w dniu 10.04.2022. Dane będą przechowywane przez okres 6 m-cy a następnie zniszczone.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczenie do udziału w Olimpiadzie.